NA TAPECIE
ULGI DLA POSIADACZY KARTY RODZINNEJ


 

ULGI DLA POSIADACZA KARTY SENIORA 60+


 

KOMPLEKS SPORTOWY "MICHAŁ"

Kompleks Sportowy MichałKompleks Sportowy "MICHAŁ"stanowi integralną część bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Obecnie jest największą atrakcją sportowo - rekreacyjną w naszym mieście.

URZĄD MIASTA

Siemianowice Śląskie Strona Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - najświeższe informacje o mieście i mieszkańcach, aktualne wydarzenia, relacje z imprez i wiele innych... zapraszamy!
www.siemianowice.pl

BIP

Biuletyn Informacji PublicznejMOSiR "Pszczelnik"
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy


 

Wizyt:
Dzisiaj: 2 Wszystkich: 381376

LODOWISKO W PARKU "PSZCZELNIK" ZAPRASZA !!!

INFORMACJE SPORTOWE » LODOWISKO W PARKU "PSZCZELNIK" ZAPRASZA !!!

2020-12-02 10:11

  

LODOWISKO  PARK  PSZCZELNIK 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz.U. Poz. 91)  przedłużającym obostrzenia zawarte w rozporządzeniu z dnia 21.12.2020 r. (Dz.U. Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Lodowisko w Parku Pszczelnik

do  dnia od  31.01.2021 r. JEST  ZAMKNIĘTE

Tel. kontaktowy:  515 142 813

Lodowisko działa według grafiku: 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  od godz. 13.00 do 20.00

Godziny ślizgawek:  13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00  
ostatnie wejście na ślizgawkę o godz. 19.00

SOBOTA - NIEDZIELA od godz. 10.00 do 20.30

Godziny ślizgawek: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.30, 18.00, 19.30
od godz.15.30 do godz.16.30 - PRZERWA TECHNICZNA 
ostatnie wejście na ślizgawkę o godz. 19.30

Czas przebywania na tafli lodowiska, przeznaczony na jazdę wynosi jednorazowo 60 min. Po każdym czasie jazdy następuje 30 minutowa przerwa.

Ze względu na panującą sytuację, uprasza się korzystających z lodowiska o przestrzeganie wszelkich wytycznych.

Jednocześnie zaleca się posiadanie własnych łyżew. 

CENNIK:

NAZWA USŁUGI CENA  (45 min./os)
 

Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej

Dzieci do lat 7 wstęp wolny
wstęp wolny
Normalny 4,00 zł  2,00 zł
Ulgowy 2,00 zł  
Grupy szkolne z Siemianowic Śląskich z opiekunem
(w godz. od 10.00 do 15.00)
1,00 zł  
Wypożyczenie łyżew 2,50 zł  
Ostrzenie łyżew 7,00 zł  
Wynajem tafli lodowiska (60 min.) 250,00 zł  


Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku do lat 26 za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, rencistom, emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury). 
Bilet ulgowy przysługuje osobom z niepełnosprawnością (za okazaniem ważnej legitymacji) oraz opiekunowi.
  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla obiektu LODOWISKO MOSiR „Pszczelnik” w Parku Pszczelnik
Zasady mogą ulec zmianie stosownie do przepisów oraz wytycznych GIS. 

Wytyczne dotyczące klientów:  
1. Na obiekcie jednorazowo może przebywać max. 40 osób.
2. Na obiekcie przebywają tylko osoby mające wykupione bilety, nie przewiduje się miejsc dla widzów.
3. Na teren lodowiska mogą wejść osoby, które nie przejawiają widocznych oznak choroby COVID-19 (kaszel, katar podwyższona temperatura), przeziębienia, grypy.
4. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.
5. Warunkiem udziału w zajęciach sportowych/ślizgawkach jest: 
    - obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia oraz opuszczając obiekt lub stosowanie rękawiczek  ochronnych jednorazowych;
    - obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu;
    - samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe;
    - zachowanie dystansu 1,5 metra od innych klientów i pracowników obsługi. Wyłączone z tego obowiązku są osoby wspólnie zamieszkujące, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia);
    - zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
    - ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni) z zachowaniem dystansu 1,5 m;
    - ograniczenia czasu przebywania na terenie obiektu;
    - zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków.
6. Zaleca się używanie własnych łyżew.
7. Na lodowisku należy korzystać ze stref wejście-wyjście. 

 

 REGULAMIN LODOWISKA „PSZCZELNIK”  

1. Lodowisko „Park Pszczelnik” prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” (dalej MOSiR "Pszczelnik") z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3,  41-100 Siemianowice Śląskie.

2. Lodowisko „Park Pszczelnik” (dalej lodowisko) jest czynne w sezonie zimowym. Godziny otwarcia lodowiska określa oddzielny harmonogram stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Za korzystanie z lodowiska pobierana jest opłata w kwocie wynikającej z obowiązującego cennika (Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Nr 950/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.).

4. Zasady korzystania z wypożyczalni łyżew określa oddzielny regulamin.

5. Czas przebywania na tafli lodowiska, przeznaczony na jazdę wynosi jednorazowo 60 min. Po każdym czasie jazdy następuje 30 minutowa przerwa.

6. Po komunikacie informującym o rozpoczęciu przerwy osoby przebywające na tafli lodowiska zobowiązane są do bezzwłocznego jej opuszczenia.

7. Na tafli lodowiska może jednorazowo przebywać 40 osób. W przypadku przekroczenia tej liczby  MOSiR "Pszczelnik" zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości wejścia na taflę.

8. Na lodowisku obowiązuje jeden kierunek jazdy wyznaczony przez obsługę.

9. Lodowisko nieczynne jest w przypadku opadów deszczu lub śniegu. O konieczności zamknięcia lodowiska decyduje każdorazowo MOSiR "Pszczelnik".

10. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.

11. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.

12. Należy zachować bilet do kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska.

13. Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do:

a) wykonywania poleceń pracowników obsługi lodowiska,

b) stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki,

14. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.

15. Za uszkodzenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, MOSiR "Pszczelnik" nie odpowiada.

16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

17. Na płycie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów.

18. Nakazuje się jazdę w czapce i rękawiczkach. Dzieciom w wieku do lat 7 zaleca się jazdę w kasku ochronnym.

19. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność, a osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

20. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.

21. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.

22. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać kierownikowi obiektu.

23. MOSiR "Pszczelnik" zastrzega sobie możliwość rezerwacji lodowiska dla grup zorganizowanych.

24. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych odpowiednią wykładziną. Zabrania się chodzenia na łyżwach poza przystosowaną do tego strefą.

25. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

a) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd potrącania i podcinania,

b) jazdy z dziećmi na rękach,

c) jazdy w kierunku przeciwnym do wskazanego,

d) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami,

e) wykonywania skoków,

f) gwałtownego hamowania,

g) wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami,

h) rzucania śnieżkami,

i) siadania na bandach lodowiska,

j) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,

k) wprowadzania zwierząt,

l) używania otwartego ognia,

26. MOSiR "Pszczelnik" zastrzega sobie prawo do wyłączenia stosowania regulacji zawartych punkcie 25 na czas imprez sportowych, rekreacyjnych i artystycznych odbywających się na terenie obiektu.

27. Osoba przebywająca na lodowisku ma obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w obiektach sportowych położonych w Parku Pszczelnik.

28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2019 r. 

  

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  ŁYŻEW

1.  Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3 41-100 Siemianowice Śląskie. 

2.  Wypożyczalnia jest czynna w okresie funkcjonowania lodowiska i w godzinach jego otwarcia. 

3.  Wypożyczenia dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

4.  Nie uznaje się dokumentów osób nieobecnych przy wypożyczeniu. 

5. Wraz z podpisaniem formularza Wypożyczający zawiera z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” (dalej MOSiR „Pszczelnik”) umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 

6.  Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożyczane są wyłącznie w obecności osoby dorosłej. 

7.  Łyżwy wypożyczane są na 60 minut. Bezpośrednio po zakończeniu jazdy Wypożyczający ma obowiązek zwrotu wypożyczonych łyżew (do 10-ciu minut po zejściu z lodowiska). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za kolejne 60 minut. 

8. W przypadku gdy Wypożyczający uiścił opłatę za więcej niż jedno wejście na lód punkt 7 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 

9.  Za wypożyczenie oraz ostrzenie łyżew pobierana jest opłata w kwocie wynikającej z obowiązującego cennika (Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Nr 950/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.). 

10.  Opłata za wypożyczenie łyżew pobierana jest z góry. 

11. Zabrania się przekazywania wypożyczonych łyżew innym osobom. 

12. Zabrania się zamiany wypożyczonych łyżew na inne. 

13. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego łyżew należy zgłaszać przed ich wypożyczeniem. 

14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie łyżew. 

15. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych odpowiednią wykładziną. 

16. Osoba wypożyczająca łyżwy ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności do przestrzegania regulaminu lodowiska „Park Pszczelnik”. 

17. MOSiR „Pszczelnik” zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania wypożyczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez daną osobę warunków regulaminów o których mowa w pkt 16.

18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2019 r.