NA TAPECIE
Kompleks Sportowy "Michał"

                        BASEN

 

Akcja „SUPERPŁYWAK 2022”
ULGI DLA POSIADACZY KARTY RODZINNEJ


 

ULGI DLA POSIADACZA KARTY SENIORA 60+


 

KOMPLEKS SPORTOWY "MICHAŁ"

Kompleks Sportowy MichałKompleks Sportowy "MICHAŁ"stanowi integralną część bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Obecnie jest największą atrakcją sportowo - rekreacyjną w naszym mieście.

URZĄD MIASTA

Siemianowice Śląskie Strona Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - najświeższe informacje o mieście i mieszkańcach, aktualne wydarzenia, relacje z imprez i wiele innych... zapraszamy!
www.siemianowice.pl

BIP

Biuletyn Informacji PublicznejMOSiR "Pszczelnik"
Przetargi
Ogłoszenia
Konkursy


 

Wizyt:
Dzisiaj: 3 Wszystkich: 469919

Akcja Biegowa - SIEMRUNNER 2022

AKTUALNOŚCI » Akcja Biegowa - SIEMRUNNER 2022

2022-01-03 10:02

Plakat zapraszający do udziału w Akcji SIEMRUNNER 2022., autor: Wiesław Stręk

Plakat zapraszający do udziału w Akcji SIEMRUNNER 2022., autor: Wiesław Stręk
  

 LISTA   UCZESTNIKÓW
AKCJI   BIEGOWEJ   SIEMRUNNER 2022
POKONANY   DYSTANS   >>>KLIKNIJ<<<
  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich zaprasza do udziału w szóstej edycji Akcji Biegowej „SIEMRUNNER 2022”. Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców naszego miasta do ruchu na świeżym powietrzu. Skierowana jest ona nie tylko do biegaczy lecz również do miłośników marszów Nordic Walking oraz spacerowiczów. 

Dla uczestników Akcji przygotowano pięć tras oznaczonych kolorami:
- czarna (ROLKOWISKO) – długości ok. 0,6 km
- czerwona (OŚWIETLONA) – długości ok. 2,3 km
- zielona (ÓSEMKA) – długości ok. 4,2 km
- niebieska (DUŻA) – długości ok. 8,5 km
- żółta (MAX) – długości ok 16,0 km

Warunkiem udziału w Akcji jest:
1) Samodzielny udział w biegu, marszu Nordic Walking lub spacerze, którego trasa chociaż w części przebiega przez Park Pszczelnik.
2) Zgłoszenie udziału w biegu oraz pokonany dystans należy przesłać mailowo mosirsiem@poczta.onet.pl lub poprzez facebooka www.facebook.com/mosir.pszczelnik/, podając ilość przebiegniętych kilometrów w zaokrągleniu do 100 m.
3) Zgoda na podanie na stronie MOSiR „Pszczelnik” imienia i nazwiska, w celu włączenia uczestnika Akcji w klasyfikację ogólną imprezy.
4) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

Akcja trwa do końca 2022 roku. W styczniu 2023 roku odbędzie się podsumowanie Akcji. Uczestnicy, którzy pokonają dystans minimum 200 km otrzymają tytuł SIEMRUNNER, oraz minimum 550 km tytuł GOLDEN SIEMRUNNER, dodatkowo pamiątkowy certyfikat oraz medal. 

Powodzenie Akcji uzależnione jest od uczciwości uczestników.

Zapraszamy do udziału. 

Wszelkich  informacji związanych z organizacją Akcji Biegowej udziela Wiesław Stręk, MOSiR „Pszczelnik” Tel. 602 282 871.

REGULAMIN  AKCJI  BIEGOWEJ

SIEMRUNNER  2022

Cel:

1. Stworzenie warunków do całorocznego uprawiania biegów w mieście.
2. Motywacja do systematycznego biegania.
3. Propagowanie ruchu na wolnym powietrzu.
4. Zachęcanie początkujących biegaczy.
5. Integracja biegaczy w Siemianowicach Śląskich.
6. Tworzenie siatki tras, które są najczęściej wykorzystywane przez biegaczy naszego  miasta.

Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  „Pszczelnik“ w Siemianowicach Śląskich

Warunki udziału w Akcji:

1. Samodzielny udział w biegu, którego trasa chociaż w części przebiega przez Park Pszczelnik.
2.Zgłoszenie udziału w biegu oraz pokonany dystans należy przesłać mailowo mosirsiem@poczta.onet.pl lub poprzez facebooka www.facebook.com/mosir.pszczelnik/, podając ilość przebiegniętych kilometrów w zaokrągleniu do 100 m.
3. Zgoda na podanie na stronie MOSiR „Pszczelnik” imienia i nazwiska, w celu włączenia biegacza w klasyfikację ogólną imprezy.
    - wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
4. Dopuszcza się możliwość rejestracji zarówno uczestników marszu Nordic Walking jak i spacerowiczów (w celu zachęcenia do ruchu na wolnym powietrzu).
5. Po drogach publicznych biegacze poruszają się zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

POWODZENIE  AKCJI  UZALEŻNIONE  JEST  

OD  UCZCIWOŚCI   UCZESTNIKÓW

Sposób rejestracji liczby przebiegniętych kilometrów:

1.Pokonany dystans należy przesłać mailowo mosirsiem@poczta.onet.pl lub poprzez facebooka www.facebook.com/mosir.pszczelnik/.
2. Liczba kilometrów zostaje wpisana na powiększającą się liczbę uczestników, uzupełniając konto osoby zgłaszającej.
3. Lista biegaczy wraz  z przebiegniętym już dystansem jest systematycznie (1 x w tygodniu - poniedziałek) aktualizowana.
4. Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie przeprowadzone podsumowanie Akcji, a osobom, które pokonały wyznaczony przez organizatora dystans zostaną wręczone okolicznościowe (nagrody) medale.

Limity niezbędne do uzyskania tytułu (2022):

SIEMRUNNER                     – 200 km

GOLDEN SIEMRUNNER    – 550 km

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.  Każdy uczestnik Akcji zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi podpisaną kartę zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejscowością oraz własnoręcznym podpisem (załącznik do regulaminu).
2.  W przypadku udziału osób niepełnoletnich uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Akcji (załącznik do regulaminu).
3.  Poprzez zgłoszenie do udziału w Akcji, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.
4.  W Akcji uczestniczyć mogą tylko te osoby, których stan zdrowia na to pozwala.
5.  Uczestnik Akcji bierze w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi pokonanego dystansu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka jakie wiąże się z uczestnictwem w imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym także śmierci), dobrowolnie i świadomie zdecydował się podjąć to ryzyko.
6.  Organizator nie zapewnia pierwszej pomocy.
7.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu "karta zgłoszenia" w związku uczestnictwem w Akcji organizowanej przez MOSiR „Pszczelnik" w Siemianowicach Śląskich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8.  Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
    a) administratorem danych osobowych uczestnika Akcji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich,
    b) dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją Akcji.
    c) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,
    d) przysługuje uczestnikowi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania
    e) podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Akcji,
    f) zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
9.  Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się ze zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* klauzulą informacyjną, dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów MOSiR „Pszczelnik” lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo - rekreacyjnych przez w/w podmiot organizowanych.
10. W związku z panującą w Polsce epidemią SARS-CoV-2, Akcja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania określonych zasad oraz procedur wynikających ze stanu epidemii.
11. MOSiR „Pszczelnik“ nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
12. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

SIEMRUNNER 2017

SIEMRUNNER 2018

SIEMRUNNER 2019

SIEMRUNNER 2020

SIEMRUNNER 2021